16
nov.

Cristina Cioabă – Identitate şi disoluţie. Introducere în opera lui Mircea Ciobanu

22,00 lei

Cartea reprezintă prima monografie consacrată scriitorului, argumentând în favoarea ideii că discreţia lui Mircea Ciobanu este invers proporţională cu vocaţia sa creativă, concretizată într-o operă unicat a literaturii române postbelice.

În stoc

Descriere

Cristina Cioabă – Identitate şi disoluţie. Introducere în opera lui Mircea Ciobanu

Cartea reprezintă prima monografie consacrată scriitorului, argumentând în favoarea ideii că discreţia lui Mircea Ciobanu este invers proporţională cu vocaţia sa creativă, concretizată într-o operă unicat a literaturii române postbelice. Poet şi prozator, Mircea Ciobanu face parte din tipologia creatorilor perfecţionişti, autodidacţi, ambiţioşi, îndrăgostiţi de profesie şi exasperaţi de momentele de vlăguire a randamentului intelectual. Analiza insistă asupra permanentei formări a scriitorilor, arătând legăturile interioare între romane şi versuri. Spirit faustic, livresc şi deranjat de imixtiunile politicii comuniste în literatură, a redactat cărţi în care adevărul, suferinţa, acceptarea destinului, libertatea şi necesitatea sunt interpretate în cheie biblică. Figura centrală a universului este triada vestitor – pătimitor – martor. Mircea Ciobanu optează pentru o formulă oraculară (sacramentală), care anunţă asasinarea autorului în carne şi oase de către propria creaţie. În ultimă instanţă, ocultându-şi viaţa, scriitorul le-a permis comentatorilor să-i judece volumele din perspective largi.

Cristina Cioabă – Identity and Dissolution. Introduction to the Work of Mircea Ciobanu

The book is the first monograph dedicated to the writer, arguing in favor of the fact that Mircea Ciobanu’s discretion is inversely proportional to his creative vocation, embodied in a unique work in the Romanian postbelic literature. Both poet and writer, Mircea Ciobanu is among the perfectionist artists, self-taught, ambitious, loving his profession and exasperated moments of exhaustion of intellectual yield. The analysis stresses the permanent training of writers, showing the internal connections between novels and poems. Faustian Spirit, bookish and disturbed by the interference of communist politics in literature, he wrote books in which truth, suffering, acceptance of fate, freedom and necessity are key-terms, interpreted through Bible. The central figure of this universe is the triad harbinger – sufferer – witness. Mircea Ciobanu chooses an oracular (sacramental) formula, announcing the assassination of writer by his own creation. Ultimately, hiding his life, the writer has allowed commentators to judge volumes of broad prospects.

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției